ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

บริการของเรา

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.labschools.net/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.sesao15.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259 
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.sahavicha.com/

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

21670
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน20
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้116
เดือนนี้เดือนนี้491
ทั้งหมดทั้งหมด21670
54.196.208.187

นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ 

               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำ ตามมาตราตัวสะกดด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2     ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 2  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกตา     อำเภอสุไหงปาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จำนวน 32 คน ได้มาโดยเลือกสุ่มแบบอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน  2) ชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test (Dependent Samples)
                       ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
                    1. ชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.64/80.63
                    2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                     3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก