ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

บริการของเรา

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.labschools.net/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.sesao15.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259 
http://www.thaiteachers.tv/
http://www.sahavicha.com/

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

18732
วันนี้วันนี้10
เมื่อวานเมื่อวาน23
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้33
เดือนนี้เดือนนี้220
ทั้งหมดทั้งหมด18732
54.161.66.30

นางพรทิพย์ ธรรมโชติ

 

 

  เรื่อง  รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอย สุโขทัย รหัสวิชา 
          ส14102  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
          และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านโคกตา

 

 

ปีที่ศึกษา        2559

                                                                             บทคัดย่อ

 

            รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  ย้อนรอยสุโขทัย รหัสวิชา  ส14102  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านโคกตา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  3)ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านโคกตา   จำนวน 38  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ย้อนรอยสุโขทัย แบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้           

           ผลการศึกษาพบว่า  1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ย้อนรอยสุโขทัย  มีค่าประสิทธิภาพ  87.31 /90.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ย้อนรอยสุโขทัย สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด  ย้อนรอยสุโขทัย อยู่ในระดับมากที่สุด